Velg en side

Saksbehandlingstidene i klage- og ankesaker i NAV og Trygderetten er for lange, viser en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen. – Lang saksbehandlingstid er en stor påkjenning for brukeren og de nærstående som er avhengig av brukerens inntekter, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for saker som har gått gjennom hele klage- og ankesakskjeden økte i perioden 2014–2019. I 2019 var den på 19,5 måneder, mot i underkant av 17 måneder i 2014. Riksrevisjonens undersøkelse viser at den lange saksbehandlingstiden først og fremst skyldes at sakene blir liggende lenge både i NAV og Trygderetten før de blir behandlet.

Koronapandemien har ført til en ytterligere økning i saksbehandlingstidene. I flere år har saksbehandlingstidene for klage- og ankesaker vært for lange. Konsekvensen av at Arbeids- og sosialdepartementet, NAV og Trygderetten ikke har sikret at disse sakene blir behandlet innen rimelig tid, blir forsterket som følge av koronapandemien.

– Ikke bare er den lange saksbehandlingstiden i seg selv en belastning for brukeren. Den fører også til at brukere som har rett på en stønad eller tjeneste, men som har fått avslag, blir gående uten nødvendig bistand over en lengre periode enn nødvendig. Det er alvorlig. Den totale ventetiden for brukeren i NAV og Trygderetten må sees under ett, sier Per-Kristian Foss.

I følge Advokat Eirik Teigstad, som driver nettstedet Erstatning.no, utgjør den lange saksbehandlingstiden hos NAV en tilleggsbelastning for de som er utsatt for en yrkesskade.

Særlig lang saksbehandlingstid i helserelaterte saker

Riksrevisjonens undersøkelse viser at behandlingstiden for saker som omhandler uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og andre helserelaterte ytelser er gjennomgående lengre enn for andre ytelser. Lengst tid tar yrkesskadesaker, som i 2019 hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på i overkant av 30 måneder for saker som hadde gått gjennom hele klage- og ankesakskjeden.

Lang saksbehandlingstid i helserelaterte saker skyldes i all hovedsak at NAV og Trygderetten over tid har hatt for lav kapasitet på trygdemedisinsk kompetanse. For lav kapasitet har gitt

  • lange ventetider på svar fra rådgivende overleger i NAV
  • lange ventetider på fagkyndige rettsmedlemmer i Trygderetten.

– Utfallet har ofte ha svært stor velferdsmessig betydning for brukeren. At disse brukerne opplever en særlig lang saksbehandlingstid er alvorlig, gitt den økte belastningen og påkjenningen ventetiden innebærer. Arbeids- og sosialdepartementet må påse at NAV og Trygderetten har tilstrekkelig tilgang på trygdemedisinsk kompetanse, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Les mer om undersøkelsen på riksrevisjonen.no